kerkdienstgemist.nl

Vacatures

Navigatie

Zendingscommissie

Als kerk in Nederland willen we een bijdrage leveren aan de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus in heel de wereld. Het is ons verlangen dat veel mensen kennis nemen van het evangelie en tot geloof komen. Daartoe ondersteunt de zendingscommissie, een zelfstandige commissie van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis verschillende projecten. De Zendingscommissie ondersteunt o.a. de volgende zendelingen:

Foto van Lise Lise Tromop (Chili)
Lise coördineert in Santiago, Chili, kinderwerk in twee kindertehuizen met elk zo’n 50 kinderen die niet thuis kunnen wonen omdat ouders te arm zijn, instabiel, in de gevangenis zitten, in de prostitutie werken, verslavingsproblemen hebben en er sprake kan zijn van misbruik en geweld. Het team vertelt de kinderen over God, dat ze geliefd en waardevol voor Hem zijn en er hoop is voor hun toekomst. Dat willen zij de kinderen ook laten voelen door tijd met hen door te brengen en waar mogelijk ook in materieel opzicht bij te dragen. Ook Chilenen en buitenlandse studenten worden hier getraind en geholpen om hun plek te vinden in Gods koninkrijk.

Foto van familie Koshy Familie Koshy (India)
De Gereformeerde Kerk in Zwartsluis ondersteunt sinds 1992 Augustine en Omana Koshy in hun werk voor Operatie Mobilisatie als zendelingen in hun thuisland India. Augustine is directeur van de ‘Good Shepherd Community Church Pastors Training’ die vele voorgangers een theologische basisopleiding geeft. Hij is decaan van de ‘International College of Cultural Studies’, dat jongeren traint in discipelschap en in de bediening van gemeentestichting. Daarnaast gaat hij ook voor als predikant in de plaatselijke gemeente. Omana, de vrouw van Augustine, werkt sinds 1974 voor Operatie Mobilisatie. Omana is binnen de ‘International College of Cultural Studies’ betrokken bij het geven van onderwijs, het verlenen van pastoraat en in de gebedsbediening.

We dragen bij aan de Dienst met Belangstellenden te Amsterdam Diensten met belangstellenden organiseert al vanaf 1963 iedere zondagavond laagdrempelige diensten in het hartje van Amsterdam en wil zo iets laten zien van Gods hart voor alle mensen. De organiserende stichting wil het evangelie delen met iedereen die zich niet willen binden aan een kerk en/of zoekende zijn. Voor meer informatie zie: dmbamsterdam

Verder ondersteunt de commissie met uw hulp mensen en organisaties (o.a. Kerk in Actie), die zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie in alle landen en streken van de wereld.


De zendingscommissie wil stimuleren, adviseren en assisteren. Door middel van de kerkbode, gebedsbrieven en nieuwsbrieven informeren we over onze zendelingen in binnen- of buitenland.

Wat kunt u doen?
Bidden en geven. Bidden noemen we als eerste, want ons gebed is een van de belangrijkste ondersteuningen die zendelingen nodig hebben. Zij ervaren hier grote kracht uit. U kunt zich inschrijven voor de gebeds- en nieuwsbrieven van zendelingen die door ons ondersteund worden. In de tweede plaats kunt u geven. U kunt ons ondersteunen door een bijdrage over te maken op ons bank rekeningnummer:

NL91 SNSB 0905 9021 81 t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk in Zwartsluis.

Indien u dit graag aan een specifiek project wilt toekennen, dan kunt u dit bij de overboeking vermelden. Ook kunt u de zendingscommissie een toezegging doen om bijvoorbeeld iedere maand, kwartaal, half jaar of jaar een bepaald bedrag over te maken. Stuurt u dan een e-mail met hierin uw gegevens en hoeveel en hoe vaak per jaar u dit bedrag gaat overmaken. U kunt daarnaast ook een bijdrage leveren in de zendingsbusjes die in de portalen van de Gereformeerde Kerk aan het Singel hangen. En ongeveer tweemaal per jaar is er een collecte in de Eredienst gereserveerd voor een speciaal doel van de zendingscommissie.