Vacature predikant (1 fte)

De Gereformeerde Kerk van Zwartsluis zoekt een tweede predikant van Confessioneel-Evangelische signatuur, die liefde voor de Gereformeerde traditie combineert met openheid voor vernieuwing, die een Bijbelgetrouw Christocentrische Woordverkondiging voorstaat, aandacht heeft voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente - en die daarbij liefdevolle en ook kritische aandacht heeft voor gemeenteleden die verschillen in opvattingen en geloofsbelevingen. Met de collega-predikant worden de taken verdeeld. Een profielschets van een beoogd predikant is hieronder weergegeven.

Profielschets predikant Gereformeerde kerk Zwartsluis

Schets van de gemeente
De Gereformeerde Kerk (PKN) in Zwartsluis is een gemeente van Jezus Christus, telt ongeveer 1050 leden en wordt gekenmerkt door een grote betrokken en actieve kern en jeugd, alsook door een groep minder actieve leden en randkerkelijken. De gemeente kan worden getypeerd als confessioneel-gereformeerd met het verlangen om ons door het evangelische gedachtegoed op een opbouwende manier te laten versterken, en een veelkleurige gemeenschap met een diversiteit aan geloofsopvattingen en -belevingen, waarbij ontmoeting hoog in het vaandel staat. Gemeenteopbouw en onderlinge zorg vraagt aandacht. De kerkenraad functioneert sinds enkele jaren in een taakgroepenstructuur. Structureel verbindend overleg is van belang om de gemeente te dienen naar haar roeping, visie en missie. In onze missie willen we ook gericht zijn op de wereld om ons heen. Ons diaconaal platform ‘De Open Poort’ is daarin onmisbaar voor ons dorp.

Geestelijke houding
Wij zoeken een predikant die biddend zoekt naar Gods wil, zich wil laten leiden door de Heilige Geest, toegewijd is aan het Woord van God en het Evangelie, die Jezus kent als Verlosser en Heer en die gericht is op God Drie-enig en Zijn werk in de wereld.


Ligging in de kerk
Wij zoeken een predikant van confessioneel-evangelische signatuur, die liefde voor de gereformeerde traditie combineert met openheid voor vernieuwing, die een Bijbelgetrouw Christocentrische Woordverkondiging voorstaat, aandacht heeft voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente - en die daarbij liefdevolle en ook kritische aandacht heeft voor gemeenteleden die verschillen in opvattingen en  geloofsbelevingen.


Schets algemene taken
We verwachten dat de nieuwe predikant voorgaat in erediensten, pastorale zorg verleent aan een deel van de gemeente (crisispastoraat), meedoet in vorming en toerusting (waaronder catechese), meewerkt aan gemeenteopbouw (opbouw kringwerk, stimuleren gavengericht werken, toerusting vrijwilligers) en participeert in bestuur en organisatie. Van de predikant verwachten wij niet dat hij/zij op alle gebieden begaafd is, wel dat de predikant met hart voor de Heer en met hart voor de mensen de gemeente all-round willen dienen.

Ontwikkelingen in de gemeente
Gemeenteopbouw heeft een belangrijk accent: het toerusten tot het functioneren van de gemeente als geheel als lichaam van Christus, ieder naar de gaven die hij of zij van God heeft ontvangen. De predikanten zetten hun expertise in bij de Woordverkondiging, crisispastoraat en geestelijk leiding geven. De ontmoeting en het geloofsgesprek in kringen wordt gestimuleerd.
Van de nieuwe predikant vragen wij aandacht voor en contact met jongeren en jong-gelovigen om hen mee te nemen in geloof en gemeente en leven. We zijn blij met een mate van samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente en inmiddels ook met de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, maar terughoudend in streven naar fusie.

Karaktereigenschappen
Enige innerlijke stevigheid, kritiek- en stressbestendigheid en sturend kunnen omgaan met veel verwachtingen is wenselijk.

Werken naast een collega-predikant
Met de collega-predikant worden de taken verdeeld, waarbij geldt dat beiden gelijkwaardig zijn en belangrijk is dat beiden in de ontwikkeling van beleid door één deur kunnen, intensief collegiaal contact onderhouden, complementair zijn en rekening houden met de diversiteit in karakter en mogelijkheden.

Solliciteren
Gezien de vakantieperiode geven we belangstellenden tot 1 september de tijd om te reageren. Uw reactie kunt u mailen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, Jan Timmerman, via beroepingscommissie@gereformeerdekerkzwartsluis.nl

Meer informatie vindt u op de website van de kerk, www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Jan, 06-51198008.