Visie en missie

 

 

 

Gereformeerde kerk Zwartsluis

 mei 2017

 

 

Ter inleiding

Wat is Gods roeping voor onze gemeente, in onze tijd en context? In het seizoen 2016/2017 heeft de kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Zwartsluis zich op deze vraag bezonnen. We zijn dankbaar voor de gemeente zoals zij nu is. Tegelijk blijft visie(vorming) noodzakelijk. Visie bepaalt de gemeente bij haar kern én is leidraad bij het zoeken van haar weg in deze tijd. Bij het vormen van visie wilde de kerkenraad zich laten leiden door Woord en Geest, in openheid voor wat God ons nu wil zeggen. Visie voor de toekomst van de kerk is geen wishful thinking, maar ontvangt haar bezieling door een ontmoeting met Degene van wie de toekomst is. ‘Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal’ (Habakuk 2: 1). We baden: ‘HERE, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend’ (Psalm 25 vers 2, berijmd).

Hieronder vindt u – kort maar krachtig – de visie en missie zoals die door de kerkenraad is opgesteld en die we als leidraad nemen voor het functioneren van de gemeente in de komende jaren.

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk Zwartsluis

 

VISIE EN MISSIE

 

Missie: Met Jezus leven – Zijn liefde in- en uitademen.

Wij geloven dat het de kern, de roeping en het voorrecht is van het christelijke geloof dat mensen met Jezus leven. De relatie met Jezus, het leven met Hem is het middelpunt en de prioriteit van ons leven. Dit begint met het inademen van Gods liefde die Hij in Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Deze liefde gunnen we aan iedereen in Zwartsluis en omstreken. Oftewel: we willen Gods liefde ook weer uitademen.

 

Visie: We zijn een gemeente waarin evangelie en gemeenschap centraal staan. Jezus Christus is de hoop voor iedereen en daarom willen we elkaar en anderen brengen bij Jezus. Zo mogen we als gemeente deel uitmaken van de missie van God en Jezus zelf. Wij zijn een gemeente met…

 • de levende Heer Jezus Christus in het middelpunt
 • het evangelie centraal
 • gemeenschap als basis
 • missie als focus

 

De kern van het evangelie is Jezus Christus, Hij persoonlijk, in zijn ontferming en liefdevolle duidelijkheid; Hij is onze Verlosser en onze Heer. Hem willen wij volgen als zijn leerlingen, naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. We verlangen ernaar om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God en het goede leven te leven. We verlangen ernaar om te groeien in geestelijke volwassenheid en onze identiteit te vinden in Christus. Alleen zo kunnen we Gods liefde uitstralen, ieder met de geestelijke gaven die de heilige Geest ons gegeven heeft. Zo werken we samen aan de opbouw van de gemeente en tot het tot bloei brengen van mens en schepping. We willen een gemeente zijn rondom een geopende Bijbel, het Woord van God.

 

Gemeenschap betekent dat liefdevolle relaties heel belangrijk zijn. In de christelijke gemeenschappen staat het evangelie steeds centraal. We willen iedereen laten meemaken hoe goed het is om deel uit te maken van gemeenschap(pen) waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn, het evangelie klinkt en we kunnen delen wie God en Jezus voor ons zijn midden in het leven.

Het evangelie is per definitie missionair; het evangelie is het goede nieuws van Jezus voor heel de wereld en daarmee ook voor heel Zwartsluis. De missie van de kerk is de missie van Jezus. We willen mensen bij Jezus brengen en Jezus bij mensen. We willen in wie wij zijn en in wat wij doen Jezus laten zien. Wanneer de missie onze focus is, zullen alle andere onderdelen van het gemeenteleven en ons eigen geloof op hun plaats vallen. Net zoals je het beste leert wanneer je het moet doorvertellen.

 

Kaders voor beleidsontwikkeling

 

In het beleid van de gemeente willen we daarom rekening houden met de volgende kaders:

 

 1. We willen elkaar stimuleren om Jezus te kennen en dus met Hem te leven, om het leven met Hem het middelpunt en de prioriteit van ons leven en onze gemeenschap te laten zijn.
 2. We willen ons richten op God Drie-enig, en niet zozeer op de gemeente en op wat mensen doen. We willen Hem eren, loven en aanbidden. We willen bewust leven in Zijn reële Tegenwoordigheid in en onder ons.
 3. We willen een gemeente zijn die functioneert in gemeenschappen waarin het evangelie centraal staat. Gemeenschappen zijn groepen waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn, we aandacht en zorg voor elkaar kunnen hebben. We delen hier ons leven. Dat het evangelie centraal staat betekent – naast het feit dat de levende Christus in ons midden is – dat in die gemeenschappen de Bijbel open gaat en vanuit het geloof met elkaar gesproken wordt, elkaar vanuit geloof bemoedigen en aansporen, met elkaar delen wat God in ons leven betekent.
 4. We willen de focus van wat we doen richten op het bekendmaken van het evangelie aan alle mensen. We geloven dat alle andere functies van het gemeenteleven dan optimaal functioneren.
 5. De leiding van de gemeente moet geestelijk functioneren: zelf leven met Jezus, in gemeenschappen waarin het evangelie centraal staat. Het (geestelijk) leven van de gemeente moet centraal staan, ook in de leiding, en niet zozeer de organisatie zelf.
 6. Niet enkelen moeten de gemeente draaiende houden, maar de gemeente als geheel mag functioneren als het lichaam van Christus. Daarom willen we gavengericht werken en is de leiding toerustend, ondersteunend en coördinerend.
 7. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest, in het leven van de gemeente en in haar beleid. Daarom is het gebed wezenlijk: in het bestuur, in het pastoraat en in en rondom de erediensten.

 Voor een volledig document met (Bijbelse) achtergronden en het gevolgde traject, klik hier.

Voor informatie over de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis, klikt u hier.

Een document met alle achtergronden van het visieproces is beschikbaar via de scriba: scriba@gereformeerdekerkzwartsluis.nl