Organisatie

In de leiding van de gemeente functioneren in onze gemeente een aantal vergaderingen: de kerkenraad, de kleine kerkenraad, het moderamen en een aantal taakgroepen.

Voor een organogram klik hier.

Kerkenraad, kleine kerkenraad, moderamen

In de kerkenraad komen zaken aan de orde die het beleid van de gemeente als geheel betreft. De kleine kerkenraad richt zich meer in detail op zaken die vanuit de verschillende taakgroepen worden ingebracht. Het geheel van het beleid en de verantwoordelijkheid hierover wordt door het geheel van de kerkenraad wordt gedragen. De vergaderingen van zowel de kleine kerkenraad als de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Ook voert het moderamen besluiten uit waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en doet – onder verantwoording van de kerkenraad – zaken van formele en administratieve aard af die geen uitstel gedogen.

Taakgroepen

De taakgroepen richten zich op de verschillende geledingen van het kerkelijke leven. De taakgroepleider is ambtsdrager en lid van de kleine kerkenraad. Afhankelijk van de taakstelling van de taakgroep kunnen de leden ambtsdrager maar ook gemeentelid zijn. In onze gemeente functioneren de volgende taakgroepen.

Liturgie & Eredienst

De taakgroep bevordert en ondersteunt (nieuwe) ideeën die de veelkleurigheid van de gemeente recht doet, luistert naar stemmen uit de gemeente en heeft oog voor ontwikkeling in de kerk en de samenleving. De taakgroep coördineert activiteiten ten behoeve van kerkdiensten. Verschillende onderdelen zijn: liturgie, bloemschikken, preekvoorziening, organisten en muziekgroep.

Taakgroepleider/contactpersoon: dhr. A.C.S. Weijs

Organisten: vacant

Muziekteam/audio: vacant

Preekvoorziener: dhr. L. Benedick

Bloemencie/welkomscie: vacant

Bijzondere diensten: mw. W.C. Vonk-Hengstmengel

Predikant: ds. H.O. ter Beek 

Individueel Pastoraat

De taakgroep Individueel pastoraat coördineert de pastorale bezoeken in de gemeente en rust de ouderlingen toe tot dit werk.

Taakgroepleider/contactpersoon: dhr. P. Apperlo

Groepspastoraat

De taakgroep groepspastoraat bevordert het pastorale aspect (aandacht en zorg voor elkaar) binnen alle soorten kringen en groepen die binnen de gemeente functioneren. Verder stimuleert en faciliteert de taakgroep dat gemeenteleden in de verschillende wijken elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar in groepsverband.

Taakgroepleider/contactpersoon: dhr. B. Wursten

Groepsouderlingen: mw. R. Bosgraaf-Schapelhouman

Diaconie

De taakgroep diaconie stelt zich dienstbaar op en biedt hulp aan allen die dit nodig hebben, zowel aan mensen binnen de kerkelijke gemeente alsook aan hen daar buiten. De taakgroep verzorgt de collectes binnen de kerkdiensten. Met het deel van de opbrengst dat ons toekomt en met de giften die wij ontvangen, dragen wij zorg voor mensen die binnen onze gemeente en in de wereld in nood zijn. Dat kan op financieel gebied, maar ook op ander vlak waar concrete en directe hulp nodig is. Een andere taak is het voorbereiden van het Heilig Avondmaal en de toebereiding van de avondmaalstafel. Onder de andere activiteiten zijn te noemen dat de taakgroep participeert in verschillende regionale diaconale activiteiten, de voedselbank ondersteunt, en kerst- en paaspakketten verzorgt.

Taakgroepleider/contactpersoon: Dhr. J. Timmerman

Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting bevordert en coördineert de lerende gemeente. Discipel zijn van Jezus Christus is een levenslang proces. De activiteiten van de taakgroep krijgen grotendeels vorm in het Leerhuis Zwartewaterland: zie elders op deze website.

Taakgroepleider/contactpersoon: dhr. G. van Dijk

Afgevaardigde Leerhuis: mw. T. van Streun 

Jeugd en jongeren

De taakgroep Jeugd en jongeren draagt zorg voor beleid en coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op de jeugd en jongeren in de gemeente. De taaktgroep wil jongeren op een laagdrempelige manier laten ervaren wat de kracht van de Bijbel en Jezus Christus als Verlosser kan zijn binnen hun leven. Met behulp van actuele thema’s, activiteiten en gesprekspunten hopen wij het geloof dichterbij te brengen en jongeren te helpen om als moderne christenen een plaats te nemen in deze wereld. Open-minded, gastvrij, liefdevol, inspirerend, confronterend en helend, precies zoals Jezus was voor Zijn medemens. Aandachtsgebieden zijn: Kinderoppas, Kindernevendienst, Rock Steady, Gereformeerde Jeugd Club, JGG, evenementen.

Taakgroepleider/contactpersoon: Jacqueline Moorman, Jeroen en Sharon Doosje, Wiebbe – Anne Bonsink.

J.O, KND,creché, tienerdienst: dhr. H. Horzelenberg

J.O, JJP,events e.d: Echtpaar Dragt- Boxum

Kerk naar Buiten

De taakgroep Kerk naar buiten heeft als doel om dat wat van binnen zit - ons geloof in God - naar buiten te brengen. Het goede nieuws van Jezus Christus moeten we delen met zo veel mensen als er op ons pas komen. De taakgroep Kerk naar buiten met de verschillende commissies heeft tot doel samen met de gemeente invulling te geven aan deze opdracht, in woord en daad, veraf en dichtbij – op een aansprekende wijze, met aantrekkingskracht op inwoners van Zwartsluis en tot ver daar buiten.

Taakgroepleider/contactpersoon: Jetty Tuin – Groen

Voorzitter zendingscommissie: vacant

Voorzitter evangelisatiecommissie: dhr. Joh. van der Stouwe

Roemenië-comité: Dhr. C. de Jonge

Polen-comité: mw. W. Bonsink – Hofland

Communicatiespecialist: mw. H. van der Stouwe-Zuidema en dhr. R.W. Jansema

Website:

De Commissie van Kerkrentmeesters

De Commissie van Kerkrentmeesters heeft tot taak het faciliteren van de Eredienst in de breedste zin van het woord. Zo valt het beheer van het kerkgebouw en het kerkelijk centrum De Poort onder haar verantwoordelijkheid, het verwerven en beheren van de geldelijke middelen, het personeelsbeheer en het onderhoud van het terrein.De Commissie van Kerkrentmeesters krijgt daarbij ondersteuning van een administrateur/boekhouder, die ook het bankverkeer verricht. De commissie legt verantwoording af aan de kerkenraad, het hoogste orgaan binnen de kerkelijke gemeente. Het voorbereiden van de begroting, gevoed vanuit de taakgroepen vormt eveneens een taak zoals ook het faciliteren van offset werkzaamheden. Kerkrentmeesters maken ontmoeting mogelijk!

Voorzitter van de Commissie van Kerkrentmeesters: dhr. H. Bonsink,  contactpersoon: dhr. R. van den Berg

Leden ouderling:

  • mw. M. van der Star - Bonsink (secretaris)
  • dhr. R.A. van den Berg 

Leden:

  • mw. G. Boering-Bosch (penningmeester) 
  • dhr. J. Schraa (koster en beheerder Poort)