Onze gemeente

Als gemeente van Jezus Christus zijn we geroepen Gods aangezicht te zoeken, als leden van Gods volk om te zien naar elkaar en elkaar toe te rusten als discipelen van de Heer, opdat we in staat zijn onze missie in de wereld te vervullen, tot eer van God.

Het gemeenteprofiel van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis laat zich het beste omschrijven als: ‘gereformeerd met het verlangen om ons door het evangelische gedachtegoed op een opbouwende manier te laten versterken’. In de gemeente staat het Woord centraal, want:
• het leert ons hoe Christus ons verlost en oproept tot levensheiliging;
• het brengt ons in een levende gemeenschap met de Heer en met elkaar;
• het doet ons samen zoeken naar ‘het christen zijn’ in deze tijd;
• en brengt ons in beweging om onze naaste in Woord en daad te dienen.
Als kenmerkende elementen in ons gemeente-zijn kunnen we dan ook noemen: Woordverkondiging, het pastoraal omzien naar elkaar, lofprijzing, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, persoonlijke geloofsbeleving, blijdschap over de genade door Jezus Christus, gezamenlijk leren en inzet voor de medemens.

De Gereformeerde Kerk te Zwartsluis is enerzijds ontstaan vanuit de Afscheidingsbeweging die opkwam in 1834 (in 1845 werd in Zwartsluis een afgescheiden gemeente opgericht) en anderzijds vanuit de Doleantie in 1886. In 1892 gingen beide ‘afgescheiden’ gemeenten samen: het begin van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. In de 19e eeuw wilde men vooral Gods Woord, een zuivere bediening van de sacramenten en een belijdende kerk hoog houden (voor verdere informatie: zie R.D. Leenman, Van Voorgaande Dingen - de geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Zwartsluis, 1991). In dat spoor is ook de huidige kerk een gemeente waarin het Woord en de sacramenten centraal staan. Ze weet zich verbonden met het belijden van het voorgeslacht (zoals dit tot uitdrukking is gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid) en wil gastvrij en open anderen tegemoet treden.