Dienst in de wereld

Kerk in Zwartsluis
We geloven dat het evangelie van grote waarde is, niet alleen voor kerkmensen, maar voor iedereen. Kerk in Zwartsluis is een interkerkelijke commissie die actief wil zijn om deze waarde aan iedereen te laten zien en daarom het evangelie wil communiceren.
We willen het goede nieuws van Jezus presenteren bij diverse evenementen in Zwartsluis, zoals de Winterfair, de Sleepbootdagen en Zwartsluis onder zeil. Ook organiseren we een open Tentdienst in de feestweek (rond Koningsdag) en ondersteunen we Vakantiebijbelfeest (herfst en voorjaar). We zetten ons ook in voor de verspreiding van het blad Wal en Water onder de watersportrecreanten.
We onderzoeken of we iets kunnen doen rondom de Kerstnachtdienst en of een Naastenliefde-project kan worden opgezet.

Informatie/contactpersoon: Dhr. Joh. van der Stouwe

Zendingscommissie
Als kerk in Nederland willen we een bijdrage leveren aan de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus in heel de wereld. Het is ons verlangen dat veel mensen kennis nemen van het evangelie en tot geloof komen. Daartoe ondersteunt de zendingscommissie, een zelfstandige commissie van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis verschillende projecten. De Zendingscommissie ondersteunt o.a. de volgende zendelingen:

Lise Tromop (Chili)
Lise coördineert in Santiago, Chili, kinderwerk in twee kindertehuizen met elk zo’n 50 kinderen die niet thuis kunnen wonen omdat ouders te arm zijn, instabiel, in de gevangenis zitten, in de prostitutie werken, verslavingsproblemen hebben en er sprake kan zijn van misbruik en geweld. Het team vertelt de kinderen over God, dat ze geliefd en waardevol voor Hem zijn en er hoop is voor hun toekomst. Dat willen zij de kinderen ook laten voelen door tijd met hen door te brengen en waar mogelijk ook in materieel opzicht bij te dragen. Ook Chilenen en buitenlandse studenten worden hier getraind en geholpen om hun plek te vinden in Gods koninkrijk.

Familie Koshy (India)
De Gereformeerde Kerk in Zwartsluis ondersteunt sinds 1992 Augustine en Omana Koshy in hun werk voor Operatie Mobilisatie als zendelingen in hun thuisland India. Augustine is directeur van de ‘Good Shepherd Community Church Pastors Training’ die vele voorgangers een theologische basisopleiding geeft. Hij is decaan van de ‘International College of Cultural Studies’, dat jongeren traint in discipelschap en in de bediening van gemeentestichting. Daarnaast gaat hij ook voor als predikant in de plaatselijke gemeente. Omana, de vrouw van Augustine, werkt sinds 1974 voor Operatie Mobilisatie. Omana is binnen de ‘International College of Cultural Studies’ betrokken bij het geven van onderwijs, het verlenen van pastoraat en in de gebedsbediening. 

Stefan en Margaretha Bakker (Oekraïne)
Vanaf april 2014 werken en wonen Stephan en Margaretha Bakker in Oekraïne om vanuit de liefde van God op de bres te staan voor gehandicapte kinderen en gezinnen die een kind met een beperking hebben ontvangen. Hun missie is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt in de maatschappij omdat hij of zij waardevol is in Gods ogen. ‘Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh. 4:19). Beiden werken ze in een centrum in de plaats Mezovari, samen met lokale bevolking. Voor meer informatie zie: www.testifytolove.nl 

We dragen bij aan de Dienst met Belangstellenden te Amsterdam
Diensten met belangstellenden organiseert al vanaf 1963 iedere zondagavond laagdrempelige diensten in het hartje van Amsterdam en wil zo iets laten zien van Gods hart voor alle mensen. De organiserende stichting wil het evangelie delen met iedereen die zich niet willen binden aan een kerk en/of zoekende zijn. Voor meer informatie zie: http://www.dmbamsterdam.nl/ 

Verder ondersteunt de commissie met uw hulp mensen en organisaties (o.a. Kerk in
Actie), die zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie in alle landen en
streken van de wereld.

De zendingscommissie wil stimuleren, adviseren en assisteren.
Door middel van de kerkbode, gebedsbrieven en nieuwsbrieven informeren we over onze zendelingen in binnen- of buitenland.
--> Wat kunt u doen? Bidden en geven. Bidden noemen we als eerste, want ons gebed is een van de belangrijkste ondersteuningen die zendelingen nodig hebben. Zij ervaren hier grote kracht uit. U kunt zich inschrijven voor de gebeds- en nieuwsbrieven van zendelingen die door ons ondersteund worden. In de tweede plaats kunt u geven. U kunt ons ondersteunen door een bijdrage over te maken op ons bank rekeningnummer NL91 SNSB 0905 9021 81 t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Indien u dit graag aan een specifiek project wilt toekennen, dan kunt u dit bij de overboeking vermelden. Ook kunt u de zendingscommissie een toezegging doen om bijvoorbeeld iedere maand, kwartaal, half jaar of jaar een bepaald bedrag over te maken. Stuurt u dan een e-mail met hierin uw gegevens en hoeveel en hoe vaak per jaar u dit bedrag gaat overmaken.
U kunt daarnaast ook een bijdrage leveren in de zendingsbusjes die in de portalen van de Gereformeerde Kerk aan het Singel hangen. En ongeveer tweemaal per jaar is er een collecte in de Eredienst gereserveerd voor een speciaal doel van de zendingscommissie.

Informatie/contactpersoon:Dhr. T. van Dijk

Werkgroep Roemenië
De werkgroep Roemenië is vanaf 2002 actief om zustergemeentes in Roemenië op een gelijkwaardige manier te steunen en bemoedigen in geloof. Met de twee gemeentes te Ludos en Hoghiz zijn tot op de dag van vandaag zeer hechte banden. In 2006 zijn vijftig Roemenen op bezoek geweest in Zwartsluis en in 2007 is er in Roemenië een jongerenkamp geweest. Vanaf 2008 tot op heden heeft de werkgroep een scala aan activiteiten verzorgd: Contacten zijn onderhouden via brieven, e-mail, chatten en telefoon, uitwisseling van Roemeense jongeren in Zwartsluis zijn voorbereid, samen met de zendingscommissie hebben we ons beijverd voor een studiefonds voor Zoli. Inmiddels is Zoli bevestigd als predikant! Er zijn vele bezoeken gebracht aan de zustergemeentes, de contacten zijn verdiept en de banden aangehaald. Voor uitgebreide informatie, klik hier.

Informatie/contactpersoon: Dhr. B. Oegema